Български (Bulgarian)
Print this page

Данъчни облекчения

 

 

Дарители на МИСИЯТА трябва да знаят, че могат да се възползват от данъчни облекчения, както следва:

 

 

  • Данъчни облекчения за юридически лица:
    Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане - Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни
    разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

  • Данъчни облекчения за физически лица
    Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. "о" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината
    дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Необходимо е да заявите Вашето желание за издаване на Договор за дарение в Контакти с необходимите данни за Вас/имена, адрес, телефон/ и той ще Ви послужи пред Териториалните подразделения на данъчната администрация.

 
Bookmark and Share
album
album
album